Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Hollevoet BVBA

Wij begrijpen dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.
Uw persoonlijke gegevens die u doorgeeft gebruiken we om u te informeren over ons aanbod en onze diensten.
Ik zal ze zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgeven aan derde partijen.

Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679)

 Neem de tijd om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.  
Indien u na het doornemen van mijnprivacyverklaring, of in de algemenere zin, hierover vragen hebt of contact wenst op te nemen, kan dit via info@hollevoetbvba.be

WIj behoudenhet recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen indien dit nodig blijkt.
Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd.
Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens houden we bij op een digitaal systeem dat beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens.
Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U hebt het recht op inzage van de persoonlijke informatie die ik over u bewaar. Indien u een schriftelijke aanvraag hiervoor indient, zal ik u kosteloos toegang en inzage verlenen of een gratis kopie overhandigen.
Wij streven naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd.
Als een van de persoonsgegevens die we over u hebben onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt u vragen dit te corrigeren.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als ik niet meer gemachtigd ben om deze te gebruiken.
U hebt het recht om uw informatie te laten verwijderen of de verwerking onder bepaalde omstandigheden te beperken.
U hebt ook het recht uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten overdragen.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, contacteer mij via info@hollevoetbvba.be
U dient mij daartoe een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) te leveren. 

DELEN VAN UW GEGEVENS

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan anderen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@hollevoetbvba.be
U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 24 oktober 2018